• VTEM Image Show

  At çapyşyklary – milli baýramçylyklaryň baş bezegi

  Your content1
 • VTEM Image Show

  Türkmenistan – ahalteke bedewleriniň taryhy watany

  Your content2
 • VTEM Image Show

  Türkmenistanyň Ahalteke bedewi – türkmen döwletiniň täze eýýamynyň nyşany

  Your content3

Biz sähelçe salym hem özümiziň bedewlerimize berýän ünsümizi gowşatmaýarys, sebäbi olar biziň guwanjymyz we şöhratymyzdyr, biziň ruhy galkynyşymyzyň çeşmesidir. Türkmen topragynda doglan ahalteke bedewi tebigatyň we adamyň ösen zähmetiniň we akyl-paýhasynyň peşgeş beren ajaýyp sazlaşygynyň, owadanlygyň, gözelligiň we gaýtalanmajak okgunlylygyň simwoly bolup durýar.

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly Berdimuhamedow

 


BEHIŞDI AHALTEKE ATLARYŽurnaly göçürmek

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplary

 

Ahalteke bedewi - 
biziň buýsanjymyz 
we şöhratymyz

 

Ganatly bedewler

 
Lab5 - Webdesign Schweiz

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň daşary ýurtly agzalaryna döwlet sylaglaryny gowşurdy

Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň Aşgabatda geçirilýän nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilelikdäki işiň ösmegine ägirt uly goşant goşandyklary üçin assosiasiýanyň daşary ýurtly agzalary Blank de Toledo Loma Osorio, Eloiza Anemon Flawiýa Žirärgä, Batturdy Ibadullaýewe Türkmenistanyň döwlet sylaglaryny gowşurdy. Döwlet Baştutanymyz sylaglananlary gutlap, ahalteke bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratynyň belende galmagy, olaryň arassa ganlylygynyň ösdürilmegi ugrunda alyp barýan yhlasly zähmetleri üçin minnetdarlyk bildirdi we hemmelere jan saglyk, işlerinde üstünlik arzuw etdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow myhmanlary Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli guralan dabaralara, şol sanda Halkara sergi-ýarmarkasyna hem-de türkmen paýtagtynda geçirilýän “Türkmen bedewi we dünýäniň seýsçilik sungaty” atly ylmy maslahata gatnaşmaga çagyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň mejlisinde çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň VII mejlisinde çykyş etdi. Döwlet Baştutwanymyz mejlise gatnaşyjylary Türkmen bedewiniň baýramy bilen gutlady we häzirki döwürde Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň düzümine 32 döwletden 137 agzanyň girýändigini aýtdy. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ahalteke atçylygynyň ösdürilmegi Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň i leri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Atçylyk pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek, onuň düzümini döwrebaplaşdyrmak, arassa ganly ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmak, bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek, atçylyk sportunyň dürli görnüşlerini we milli çapyksuwarlyk däplerini wagyz etmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Türkmenistanda ajaýyp atçylyk sport toplumlarynyň gurulmagy şeýle işleriň aýdyň netijesidir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çapyşyk, marafon, konkur we beýlekiler ýaly atçylyk sportunyň görnüşleri boýunça türgenleri taýýarlamak üçin ýapyk maneji bolan okuw merkezi hereket edýän Aşgabadyň atçylyk sport toplumyny mysal hökmünde görkezdi. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Aba Annaýew obasynda 600 baş ahalteke bedewine niýetlenen atçylyk toplumy, atşynaslar üçin şäherçe, şeýle hem halkara talaplaryna laýyk gelýän okuw-usulyýet we karantin-weterinar merkezleri guruldy. Bu ulgamdaky bilim maksatnamalary barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň üçüsinde degişli amaly taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygyny habar berdi. Atçylyk bilen baglanyşykly täze hünärler Türkmen oba hojalyk unisersitetinde, Milli sport we syýahatçylyk institutynda açyldy. Türkmen döwlet medeniýet institutynda bolsa estrada we sirk artistlerini taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda arassa ganly ahalteke bedewleriniň tohumyny saklamaga, ahalteke bedewleriniň sport bäsleşiklerinde beýleki tohumdaky atlar bilen bäsleşmek ukybynyň ýokarlanmagyna we bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen ýörite ylmy-baprlaglaryň geçirilýändigini belledi. Türkmen wekiliýetleriniň iri halkara atçylyk sport ýaryşlaryna işjeň gatnaşmagy, şeýle hem “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň dünýäniň dürli ýurtlarynda üstünlikli çykyş etmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. “Behişdi ahalteke bedewleri” ady bilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň neşir edýän ýörite žurnaly, şeýle hem Döwlet habarlar agentliginiň adybbir wep-saýtynyň açylmagy we onuň dünýäniň onlarça ýurtlarynyň okyjylaryny çekmegi milli atşynaslyk sungatynyň dünýä ýüzünde giňden wagyz edilmegini şertlendirýär. Döwlet Baştutanymyz atçylyk ýaryşlaryna gatnaşdyrmak arkaly bedewleri synagdan geçirmegiň täzeçil usullarynyň ornaşdyrylmagynyň möhümdigini belledi. Şu maksat bilen, Türkmenistan ýurdumyzda uzak aralyk boýunça marafon halkara ýaryşlaryny geçirmek, şeýle hem konkur bäsleşiklerini guramak başlangyçlaryny öňe sürdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň başlangyjy boýunça şu ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna ilkinji gezek konkur ýaryşynyň goşulandygyny habar berdi. Döwlet Baştutanymyz şeýle halkara ýaryşlarynyň geçirilmeginiň milli atçylyk sportunyň ösdürilmegine kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi. Hormatly Prezidentimiz pursatdan peýdalanyp, bu ýere ýygnananlary öňde boljak sport baýramçylygyna gatnaşyp, türkmen halkynyň şatlygyny paýlaşmak üçin Türkmenistana gelmäge çagyrdy. “Biziň baş maksadymyz atçylyk sportuny ösdürmek bilen, ýaş nesilleri sagdyn bedenli we ruhubelent ösdürip ýetişdirmekden ybaratdyr” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň mejlisinde eden çykyşynda aýtdy.

Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky mejlisi açyldy

Paýtagtymyzdaky “Oguzkent” myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň hökümet agzalary, daşary ýurtlaryň hem-de ýurdumyzyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalary, atçylyk pudagynyň işgärleri we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Aşgabatda ştab-kwartirasy bolan we 2010-njy ýylda döredilen Halkara atçylyk assosiasiýasyn dürli ýurtlaryň arassa ganly ahhalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmekde, bu tohumdaky atlar bilen baglanyşykly işleri kämilleşdirmekde, onuň tohumlyk we sport ugurlaryny ösdürmekde ýöriteleşdirilen atçylyk kärhanalarynyň arasynda özara hyzmatdaşlyk üçin netijeli binýat bolup durýar. Assosiasiýanyň agzalarynyň özara ylalaşykly işi türkmen halkynyň milli gymmatlygy, dünýä medeniýetiniň özboluşly mirasy bolup durýan ahalteke bedewlerini wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işleriň has-da giňeldilmegine mümkinçilik berdi. Türkmen bedewiniň baýramçylygynyň öňüsyrasynda geçirilýän maslahatlarda assosiasiýanyň işiniň ýyllyk netijeleri we onuň geljekki meýilnamalary ara alnyp maslahatlaşylýar. Hünärmenleriň we “behişdi bedewlere” gadyr goýýanlaryň yzygiderli guraýan duşuşyklary hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň işlenip taýýarlanmagyny şertlendirýär we onuň üstüni täze mazmun bilen ýetirip, bilelikdäki taslamalar, möhüm başlangyçlar we işewür gatnaşyklar bilen üstüni ýetirýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly IX halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

Sizi ýurdumyzda Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän halkara sergi-ýarmarkasynyň açylmagy hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly IX halkara ylmy maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Müňlerçe ýyllyk şöhratly taryhy bolan türkmen halkynyň ajaýyp halysy, şaý-sepleri ýaly ýelden ýüwrük bedew aty hem milli baýlyklarynyň biridir. Ahalteke bedewleri halkymyzyň milli buýsanjydyr we asyrlaryň dowamynda kemala getiren gymmatlyklarynyň naýbaşysydyr. Şoňa görä-de, Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda atçylygy we atly sporty ösdürmäge uly üns berilýär. Ata-babalarymyzyň asylly däp-dessurlary täzeden dikeldilip, türkmen atşynaslyk sungaty täze belentliklere göterilýär. Yhlasly we döredijilikli zähmet çekýän türkmen atşynaslary ady dünýä dolan behişdi bedewlerimiziň tohum arassalygyny gorap saklamak hem-de baş sanyny köpeltmek boýunça uly işleri alyp barýarlar. Azianyň merjen şäherine öwrülen paýtagtymyzdaky Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkunyň täzelenmegi, Ahal welaýatynda Köpetdagyň etegindäki Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynyň hem-de Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelýän atçylyk sport toplumlarynyň gurlup, ulanmaga berilmegi eziz Watanymyzda atçylyk sungatyny ösdürmäge ýardam berýän buýsançly wakalardyr. Şeýle hem, ýurdumyzda şu ýyl Yapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna atlaryň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşiginiň girizilmegi atly sporty ösdürmäge uly üns berilýändine aýdyň şaýatlyk edýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň milli buýsanjyna, gözelligiň we owadanlygyň ajaýyp nusgasyna öwrülen behişdi bedewlerimiziň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende götermek, seýle hem Türkmen bedewiniň baýramyny we onuň çäginde baýramçylyk dabaralaryny, bäsleşikleri ýokary derejede geçirmek ýurdumyzda indi asylly däbe öwrüldi. Şu ýyl hem baýramçylyk mynasybetli atçylyk pudagy boýunça halkara sergi-ýarmarkasynyň geçirilýändigini we oňa dünýäniň ençeme döwletlerinden köp sanly myhmanlaryň gatnaşýandygyny bellemek örän ýakymlydyr. Baýramçylyk mynasybetli geçirilýän «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly IX halkara ylmy maslahatyna daşary ýurtlardan belli alymlaryň, atşynaslaryň we bilermenleriň gatnaşmagy ençeme müňýyllyklaryň dowamynda türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän, umumyadamzat gymmatlygyna öwrülen ahalteke bedewlerimiziň dünýäniň tohum atlarynyň arasynda in naýbaşylarynyň bin hökmünde halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edilmeginiň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr. Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda geçirilýän bu halkara sergi-ýarmarkasy we ylmy maslahaty döwletimiziň atçylyk pudagynda gazanan üstünlikleri, ýeten belent sepgitleri bilen halkara jemgyýetçiligini giňden tanyşdyrmakda, dünýäniň tejribeli atşynaslary bilen özara tejribe alyşmakda, hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän dürli kompaniýalar we hususy atşynaslar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmekde uly ähmiýete eye bolar. Ýurdumyzda atçylyk pudagyny ösdürmek, atşynaslyk sungatyny has-da kämilleşdirmek maksady bilen, türkmen atşynaslary, seýisleri, çapyksuwarlary we atçylyk bilen meşgullanýan beýleki hünärmenleri dünýäniň atçylyk pudagy boýunça ösen döwletlerinde yzygiderli is saparlarynda bolýarlar. Halkara sergilerine, bäsleşiklerine we maslahatlaryna işjeň gatnaşýarlar, Bu bolsa, ahalteke bedewleriniň Watanynda hem halkara derejesindäki çäreleriň giň gerimde geçirilmegine özüniň oňaýly täsirini ýetirýär. Biz türkmen halkynyň uçar ganaty bolan ýelden ýüwrük behişdi bedewlerimiziň şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, atly sport bäsleşiklerini, at üstündäki dürli milli oýunlary, ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiklerini geçirmek we seçgi-tohumçylyk işini gowulandyrmak hem-de atçylyk pudagynda gazanylan üstünlikleri dünýäniň öňdebaryjy tejribeleri bilen utgaşdyryp has-da kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işlere hemişe üns bereris. Sizi Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän halkara sergi-ýarmarkasynyň öz işine başlamagy hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly IX halkara ylmy maslahatynyň geçirilmegi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn! Size berk jan saglyk, abadançylyk, egsilmez bagt we atşynaslyk sungatyny ösdürmek ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistan, at keselinden azat zolak derejesine eýe boldy

Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň Aşgabatda geçirilýän nobatdaky mejlisinde Halkara epizotik býurosynyň Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin direktory Kazimiras Lukauskas hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanda at keselinden azat zolagy döretmek hakyndaky sertifikaty gowşurdy. Döwlet Baştutanymyz jenap Lukauskasa we onuň üsti bilen mallaryň saglygyny goramak baradaky Bütindünýä guramasynyň Ýolbaşçy Geňeşine Türkmenistanyň at keselinden azat zolak derejesine eýe bolandygyny tassyklaýan sertifikatyň gowşurulandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu sertifikat Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň çäklerinde atçylyk sporty boýunça bäsleşigi geçirmek üçin giň mümkinçilikleri açýar. Onuň maksatnamasyna milli Liderimiziň başlangyjy boýunça konkur ýaryşy girizildi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň atşynaslaryny bu dereje bilen guilady. Bu çözgüt Türkmenistanyň ýokary halkara abraýynyň subutnamasy, Türkmenistanyň atşynaslyk we weterinariýa ulgamynda gazanýan üstünliukleriniň ykrarnamasy bolup durýar. Ýurdumyzda atçylyk pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek, onuň düzümini döwrebaplaşdyrmak, arassa ganly ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny işjeňlşdirmek, atçylyk sportunyň dürli görnüşlerini we milli çapyksuwarlyk däplerini wagyz etmek boýunça maksatnamalaýyn çäreler durmuşa geçirilýär diýip, milli Liderimiz belledi. Biz Aziýa Olimpiýa Geňeşiniň ýurdumyza 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmek hukugyny berendigine buýsanýar we yklym ýaryşlarynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi, oňa gatnaşyjylaryň ählisiniň türkmen topragynda myhmansöýerlik we halkymyzyň asylly däpleri esasynda kabul edilmegi ugrunda zerur tagallalary ederis diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.